Terms and conditions

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY A REKLAMAČNÍ ŘÁD UPRAVUJÍCÍ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRODEJE VSTUPENEK NA KONGRES PLASTICKÉ CHIRURGIE S NÁZVEM „PRAGUE LAB 2024“,  POŘÁDANÝ VE DNECH 7.-9.11.2024

(the English version of the General Terms and Conditions is listed after the end of the Czech language version)

1)  Základní ustanovení

1.1. Obchodní společnost Prague LAB, s.r.o., IČ: 177 30 724, se sídlem Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 – Nově Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 374627 (dále jen „Prague LAB“ anebo „prodávající“) organizuje v termínu 7.11.2024 – 9.11.2024 v Praze, v areálu Pražského hradu jakož i na jiných místech kongres s názvem „PRAGUE LAB 2024“ (dále jen „kongres“).

1.2. Prague LAB vydává tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“), které v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v souvislosti se smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a fyzickou či právnickou osobou, která si prostřednictvím registračního formuláře dostupného na příslušné podstránce webu www.praguelab.international u prodávajícího objedná vstupenku na kongres (dále jen „kupující“), a to v souladu s těmito VOP (dále jen „smlouva“), kdy předmětem smlouvy je poskytnutí služeb kupujícímu spočívajících v umožnění jeho účasti na kongresu, a to za podmínek specifikovaných těmito VOP.

1.3. Kongres bude probíhat formou přednášek, panelových diskusí, živými vstupy/přenosy z lékařských zákroků, a dalších formátů (dále jen „přednášky“), kdy účast na kongrese je možná pouze na základě platné vstupenky zakoupené v souladu s těmito VOP. Prodávající může vymezit pro jednotlivé části kongresu jeden nebo více druhů vstupenek (například vstupenka pro účast na kongrese, vstupenka pro online účast, vstupenka pro účast na raute, vstupenka pro účast na lékařských zákrocích atd.), informace o dostupných druzích vstupenek jsou uvedeny v objednávacím systému, různé druhy vstupenek mají zpravidla odlišné ceny, rozsah užití a oprávnění. (dále jen „vstupenka“).

1.4. Kongres bude rovněž vysílán online – prostřednictvím webové stránky/aplikace – livestream. Webová adresa, na které bude realizován online přenos kongresu bude účastníkům zaslána s dostatečným předstihem před konáním kongresu, nejpozději 3 dny před jeho konáním. Kupující je povinen zajistit si kvalitní internetové připojení a účastnit se z mobilního či PC zařízení se zvukovým výstupem. Za kvalitu internetového připojení a funkčnost zařízení kupujícího prodávající neodpovídá. ID a heslo pro připojení ke live stream kongresu bude sděleno prostřednictvím mailu nejpozději 3 dny před jeho konáním.

1.5. Jednotlivé přednášky se konají ve dnech 7-9.11.2024 a časech v souladu s těmito VOP. Neúčast kupujícího na jednotlivých přednáškách jej neopravňuje k vrácení jakékoliv části ceny za účast na kongresu.

1.6. Kupující je buď spotřebitel (vždy fyzická osoba), nebo podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), který uzavírá kupní smlouvu s prodávajícím. Uvede-li kupující v objednávce své IČO, pak bere na vědomí, že jej prodávající považuje za podnikatele. Kupujícím je konkrétní fyzická osoba, která se kongresu osobně zúčastní a prokáže se zakoupenou vstupenkou – uhrazenou fakturou. V případě, že je kupujícím podnikatel, je povinen při zakoupení vstupenky výslovně uvést jméno a příjmení fyzické osoby, která se v zastoupení podnikatele účastní kongresu.

1.7. Kupující podáním objednávky a zakoupením vstupenky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s VOP a návštěvním řádem.

1.8. Znění VOP může prodávající měnit či doplňovat. VOP jsou vyhotoveny a samotná smlouva je uzavírána v českém jazyce.

 

2) Vstupenka

2.1. Potvrzující mail o úhradě vstupného kupující obdrží vždy po objednání a úhradě kupní ceny prostřednictvím on-line prodeje. Dokladem potvrzujícím úhradu vstupného je faktura vystavena prodávajícím, která plní funkci vstupenky.

2.2. Kupující je povinen uchovávat potvrzující mail o úhradě vstupného jakož i vystavenou fakturu na bezpečném místě. Prodávající neodpovídá za žádné obtíže způsobené neoprávněným zkopírováním potvrzujícího mailu o úhradě vstupného nebo faktury.

2.3. Kongresu je oprávněna zúčastnit se v případě kupujícího fyzické osoby konkrétní fyzická osoba, na kterou byla vystavena faktura za úhradu vstupného. V případě kupujícího podnikatele je to osoba, která byla při zakoupení vstupenky podnikatelem označena jako osoba, která se zúčastní kongresu. Totožnost osob se bude ověřovat přeložením cestovního dokladu, resp. alternativního dokladu, pomocí kterého bude možné ověřit totožnost dané osoby.

2.4. Zaplacená kupní cena ani servisní poplatky se nevrací, vstupenka se nevyměňuje. Tím není dotčeno znění bodu 5.4.

2.5. V případě zrušení kongresu bez stanovení nového termínu kongresu, a pokud k vrácení poplatku za vstupenku nedojde automaticky, je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného do 7 dnů od data konání kongresu zasláním kopie vstupenky (pdf nebo scan) spolu s číslem účtu kupujícího u prodávajícího na e-mail: info@praguelab.international. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů na ubytování či cestovních výdajů se neposkytuje.

2.6. V případě zrušení termínu kongresu se stanovením nového termínu kongresu je kupující oprávněn ve lhůtě 7 dní ode dne doručení oznámení o stanovením nového termínu kongresu požádat prodávajícího o vrácení vstupného. Pokud ve lhůtě 7 dní kupující nepožádá o vrácení vstupného, má se za to, že se stanovením nového termínu kongresu souhlasí a nadále se jej chce zúčastnit. Oznámení o stanovení nového termínu bude zasláno kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující uvede při objednávce, přičemž za den doručení oznámení je považován den odeslání oznámení.

 

3) Uzavření kupní smlouvy

3.1. Kupující si může koupit vstupenky on-line na webové stránce.

3.2. Kupující si na webové stránce zvolí danou akci, vstupenku, a potvrzení svoji volby učiní tlačítkem s názvem „Objednávka zavazující k platbě“.

3.3. Smluvní vztah vzniká mezi prodávajícím a kupujícím potvrzením přijetí objednávky (akceptací), jež je zasláno elektronickou poštou na adresu kupujícího.

3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje. Po odeslání objednávky jsou uvedené údaje považovány za správné.

3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na povaze objednávky požádat kupujícího o dodatečné doplnění informací.

3.6. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy. Náklady kupujícího vzniklé s uzavřením kupní smlouvy (náklady na telefonní hovory či na internetové připojení) si hradí kupující sám.

3.7. V případě, že kupující neobdrží potvrzení o přijetí objednávky do 24 hodin od jejího zakoupení na webové stránce, je povinen obratem kontaktovat prodávajícího pomocí emailu. Prodávající je povinen situaci do 24 hodin od přijetí emailu vyřešit a v případě pochybení na jeho straně zaslat kupujícímu potvrzení o přijetí objednávky znovu.

3.8 Kupní smlouva může být po dohodě uzavřena i mimo online systém, v takovém případě se tyto Všeobecné obchodní podmínky použijí přiměřeně.

 

4) Cena a platební podmínky

4.1. Cenu vstupenky a servisní náklady včetně DPH (jsou-li hrazeny) dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

 • Platba kartou MasterCard nebo Visa, pomocí Vpay, Apple Pay a Google Pay prostřednictvím zabezpečené platební brány (kartou online);
 • Platba převodem na účet

4.2. Poskytovatelem platební brány je společnost Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Praha 5, IČO: 000 01 350.

E-mail: akceptacekaret@csob.cz

Tel: +420 495 800 116

4.3. Kupující respektuje nabídku akcí prodávajícího, nabízený způsob úhrady a doručení, popř. vyzvednutí vstupenek včetně náhrady za jiný způsob doručení.

4.4. Případné slevy nelze vzájemně kombinovat. Kupující bere na vědomí, že prodávající kongresu může požadovat doložení nároku na slevu. V případě nedoložení nároku na slevu bude kupující povinen cenový rozdíl uhradit na místě poté, co k tomu bude prodávajícím vyzván. V případě nezaplacení rozdílu cen bude kupující vykázán z prostoru konání kongresu.

4.5. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými předpisy, vystaví prodávající ohledně prováděných plateb daňový doklad. Prodávající je plátcem DPH. Daňový doklad prodávající vystaví, předává nebo zasílá podle zákonných podmínek pro vystavení takového dokladu. DPH bude připočteno vždy ve výši dle obecně závazného právního předpisu.

 

5) Odstoupení od kupní smlouvy, storno vstupenky, zrušení kongresu

5.1. Podle § 1837 písm. j) občanského zákoníku spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu. Kupující tedy nemá právo od kupní smlouvy odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet).

5.2. Prodávající nepřijímá zpět zakoupené vstupenky ani je nevyměňuje za jakékoliv jiné vstupenky, ať by důvod požadované výměny nebo storna byl jakýkoliv. Kupující je povinen si při nákupu překontrolovat veškeré údaje, které se týkají kongresu, na kterou si kupuje vstupenku – místo, datum, čas, cena, uplatnění slevy – a zvážit, zda si v relevantních případech nesjednat komerční pojištění u třetí strany (obvykle pojišťovny) pro případ nutného storna vstupenky například z důvodu nemoci. Prodávající takové pojištění nezprostředkovává. Za ztracené vstupenky se neposkytuje náhrada.

5.3. Změna programu (dále souhrnně „změna kongresu“) je vyhrazena. Při změně kongresu zůstávají zakoupené vstupenky v platnosti pro náhradní termín. Kupující je však oprávněn v případě nezájmu o náhradní termín žádat vrácení peněz dle bodu 5.4. těchto VOP.

5.4 V případě písemné žádosti kupujícího o stornování jeho účasti na kongresu 3 a více měsíců před termínem konání kongresu je prodávajícím účtován storno poplatek ve výši 30 % ze zaplacené ceny. V případě písemné žádosti kupujícího o stornování jeho účasti na kongresu méně než 3 měsíce před termínem konání kongresu je prodávajícím účtován storno poplatek ve výši 100 % zaplacené ceny.

5.5. V případě zrušení kongresu bez stanovení nového termínu kongresu, a pokud nedojde k vrácení poplatku za vstupenku automaticky, je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 7 dnů od data konání kongresu. Žádost o vrácení musí být doručena prodávajícímu písemně (mailem či poštou) a k žádosti musí být vstupenky (faktury) přiloženy, a to spolu s číslem účtu, na který bude vstupné vráceno. Servisní poplatky se nevracejí.

5.6. V případě zrušení termínu kongresu se stanovením nového termínu kongresu je kupující oprávněn ve lhůtě 7 dní ode dne oznámení o stanovením nového termínu kongresu požádat prodávajícího o vrácení vstupného. Pokud ve lhůtě 7 dní kupující nepožádá o vrácení vstupného, má se za to, že se stanovením nového termínu kongresu souhlasí a nadále se jej chce zúčastnit. Oznámení o stanovení nového termínu bude zasláno kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující uvede při objednávce, přičemž za den doručení oznámení je považován den odeslání oznámení.

 

6) Reklamace

6.1. Kupující je povinen neprodleně po doručení potvrzujícího mailu o úhradě vstupného ve své emailové schránce zkontrolovat správnost a úplnost zvolené vstupenky (především název kongresu, cenu a počet vstupenek). Případné reklamace týkající se obsahu vstupenek je kupující povinen oznámit bezprostředně emailem na emailovou adresu prodávajícího: info@praguelab.international. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel.

6.2. Reklamaci obsahu vstupenek, zejména tiskových chyb, neúplnosti či nesprávnosti údajů nebo označení druhu vstupenky řeší prodávající okamžitým vyřízením, přičemž o tom bude sepsán reklamační list.

6.3. Koupí vstupenek souhlasí kupující se zněním VOP. Uhrazená objednávka je konečná, vstupenky není možné vyměňovat, vstupenky může kupující stornovat za podmínky dle bodu 5.4. těchto VOP.

6.4. Zakoupení vstupenek elektronickou formou si kupující neprodleně po nákupu vstupenek zkontroluje příslušnou emailovou schránku a v ní potvrzovací email o úhradě vstupného.

6.5. V případě neobdržení potvrzovací emailu, oznámí kupující tuto situaci neprodleně na emailovou adresu: info@praguelab.international.

 

7) Vracení vstupného

7.1 V případě písemné žádosti kupujícího o stornování jeho účasti na kongresu 3 a více měsíců před termínem konání kongresu je prodávajícím účtován storno poplatek ve výši 30 % ze zaplacené ceny. V případě písemné žádosti kupujícího o stornování jeho účasti na kongresu méně než 3 měsíce před termínem konání kongresu je prodávajícím účtován storno poplatek ve výši 100 % zaplacené ceny.

7.2. V případě zrušení kongresu bez stanovení nového termínu kongresu, a pokud k vrácení poplatku za vstupenku nedojde automaticky, je třeba uplatnit nárok na vrácení vstupného do 7 dnů od data konání kongresu zasláním kopie vstupenky (pdf nebo scan) spolu s číslem účtu kupujícího u prodávajícího na e-mail: info@praguelab.international. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů na ubytování či cestovních výdajů se neposkytuje.

7.3. V případě zrušení termínu kongresu se stanovením nového termínu kongresu je kupující oprávněn ve lhůtě 7 dní ode dne oznámení o stanovením nového termínu kongresu požádat prodávajícího o vrácení vstupného zasláním kopie vstupenky – uhrazené faktury (pdf nebo scan) spolu s číslem účtu kupujícího u prodávajícího na e-mail: info@praguelab.international. Servisní poplatky se nevracejí. Náhrada zvláštních nákladů na ubytování či cestovních výdajů se neposkytuje. Pokud ve lhůtě 7 dní kupující nepožádá o vrácení vstupného, má se za to, že se stanovením nového termínu kongresu souhlasí a nadále se jej chce zúčastnit. Oznámení o stanovení nového termínu bude zasláno kupujícímu na emailovou adresu, kterou kupující uvede při objednávce, přičemž za den doručení oznámení je považován den odeslání oznámení.

7.4. Pokud byla původní platba uskutečněna přes platební bránu Československá obchodní banka, a.s., tj. platba kartou, bude platba vrácena návratovou transakcí na stejný účet, ze kterého byla hrazena pokud prodávající neurčí jinak.

 

8) Přeprava a doručení

8.1. Prodávající zajišťuje či zprostředkovává doručení a přepravy vstupenek dodáním prostředky elektronické komunikace.

8.2. V případě, že způsob dopravy je smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

8.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím ve smlouvě, je kupující povinen převzít zboží při dodání.

8.4. Pokud je nutno z důvodů na straně kupujícího zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno ve smlouvě, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

8.5. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat stav zásilky. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je poškozená. Kupující je povinen tuto skutečnost ihned oznámit prodávajícímu e-mailem nebo poštou.

 

9) Práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Práva a povinnosti prodávajícího

9.1.1.Prodávající se zavazuje ke splnění podmínek v těchto VOP, zejména realizovat kongres ve sjednaném termínu a rozsahu.

9.1.2.   Prodávající si vyhrazuje právo změny aplikace, řečníka, přednášky a data či času konání kongresu nebo jednotlivých přednášek, a to z provozních, technických, organizačních či kapacitních důvodů. Všichni přihlášení kupující budou v takovém případě neprodleně informováni e-mailem. Prodávající si dále vyhrazuje právo kongres z provozních, organizační či kapacitních důvodů zrušit, a to kdykoliv.

9.1.3.   Prodávající neodpovídá za technické výpadky či jiné nedostatky internetového připojení, aplikace použité k přenosu kongresu ani technického vybavení kupujících či třetích osob.

9.2. Práva a povinnosti kupujícího

9.2.1. Kupující nabývá vlastnictví ke vstupence zaplacením celé kupní ceny. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9.2.2.    Kupující je povinen prodávajícímu zaplatit za účast na kongrese cenu v souladu s VOP. V případě, že se kupující nebude kongresu nebo některé z přednášek z jakéhokoli důvodu účastnit, není tím dotčeno právo prodávajícího na zaplacení ceny za účast na kongresu, přičemž kupující nemá nárok na vrácení poměrné části ceny, pokud nestornoval vstupenku dle podmínek bodu 5.4. VOP.

9.2.3.   Kupující je povinen jednat v souladu s těmito VOP, v rámci účasti na kongresu se chovat v souladu s pokyny a doporučeními prodávajícího a jednotlivých řečníků a žádným způsobem nenarušovat řádný průběh kongresu a jednotlivých přednášek. Při porušení této povinnosti si prodávající vyhrazuje právo účast na kongresu kupujícímu bez náhrady ukončit.

9.2.4.    Kupující se může ke kongresu připojit kdykoliv v jejím průběhu. V takovém případě však nemá kupující právo na jakoukoliv slevu z ceny a je povinen uhradit plnou cenu za účast na kongresu.

9.2.5.   Kupující bere na vědomí, že veškeré podklady a materiály poskytnuté v rámci kongresu, které splňují znaky autorského díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, jsou autorskoprávně chráněny. Žádný z podkladů či materiálů ani jeho část nesmí být bez předchozího písemného souhlasu prodávajícího jakýmkoliv způsobem kupujícím užit, a to ani v jiným zpracované či jinak změněné podobě, zejména nesmí být zpracováván, měněn, kopírován či jinak rozmnožován a dále rozšiřován, byť i nekomerčním způsobem, či sdělován veřejnosti. Kupující bere na vědomí, že kongres bude nahráván, ze kterého bude následně zhotovený audiovizuální záznam, záznam bude k dispozici na webových stránkách.  Kupující bere na vědomí, že současně není oprávněn přednášky žádným způsobem zaznamenávat a pořizovat z nich zvukový či zvukově obrazový záznam.

 

10) Návštěvní řád

10.1.Kupující je povinen se na místě seznámit s návštěvním řádem a tento řád také dodržovat, stejně jako dodržovat pokyny organizátora.

10.2. Návštěvní řád je umístěný na webových stránkách www.praguelab.international nebo v místě konání kongresu.

 

11) Zpracování a ochrana osobních údajů

11.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována a zpracovávána zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném a účinném znění (dále též „zákon“) a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob Evropské rady č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále též „nařízení“) (společně dále jako „platná legislativa“).

11.2. Kupující výslovně souhlasí se zpracováním následujících osobních údajů:

 1. a) jméno a příjmení, tituly
 2. b) adresa bydliště,
 3. c) adresa elektronické pošty, telefonní číslo (pevná linka, mobilní telefon),
 4. d) identifikační číslo, daňové identifikační číslo

(dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

11.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, vždy v rozsahu nezbytném pro účel, a to včetně realizace elektronické platby. Poskytnuté osobní údaje mohou být ke stejnému účelu zpřístupněny pověřeným zaměstnancům prodávajícího.

11.4. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku a k tomuto účelu není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení.  Prodávající Kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 a v jemu odpovídajícím rozsahu též podle čl. 5 nařízení, avšak v omezení stanoveném § 22 zákona. Pokud Kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

11.5. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje uvádět správně a pravdivě. Kupující by měl bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajů. V opačném případě se vystavuje (byť i částečné) nemožnosti řádného plnění prodávajícího, vyplývajícího ze smlouvy. Stejně tak má kupující právo žádat prodávajícího o opravu správnosti jím vedených údajů.

11.6. Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit zpracovatele, popřípadě jinou osobu. Pokud tak učiní, tak pouze na základě právního jednání, jež zaváže takovou osobu k dodržování platné legislativy. S výjimkou osob, jejímž prostřednictvím je realizována elektronická platba předmětu koupě (příjemci osobních údajů), nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím stranám.

11.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

11.8. V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

11.8.1. požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

11.8.2. požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.

11.8.3. vznést proti zpracování námitku

11.8.4. podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je:

Úřad pro ochranu osobních údajů

Pplk. Sochora 27, 170 00, Praha 7

www.uoou.cz, posta@uoou.cz

11.9. Požádá-li kupující o informaci o kategorii a rozsahu o něm zpracovávaných osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

11.10. Prodávající ve smyslu platné legislativy vede písemné přehledy o všech typových činnostech zpracování osobních údajů dle ustanovení § 34 odst. 4 zákona, které obsahují:

 1. a) název a kontaktní údaje spravujícího orgánu, zpracovatele a pověřence,
 2. b) kategorie zpracování osobních údajů pro jednotlivé spravující orgány,
 3. c) informace o předání osobních údajů do konkrétních třetích zemí nebo mezinárodních organizací a
 4. d) obecný popis zabezpečení osobních údajů.

11.11. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby jeho osobní údaje, jež má povinnost vést ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu předal jinému správci, popř. samotnému kupujícímu. Prodávající žádosti vyhoví, je-li to technicky proveditelné, a nejsou-li s takovou operací spojeny neúměrné náklady. Žádost je kupující povinen podat písemně.

11.12. Kupující je oprávněn požádat prodávajícího, aby o něm vymazal ty údaje, které se ho týkají. Prodávající této žádosti vyhoví, jsou – li k tomu splněny důvody, za kterých lze údaje vymazat. Pokud jsou důvody pro výmaz splněny, prodávající provede výmaz bez zbytečného odkladu, případně vyrozumí kupujícího, proč nelze jeho žádosti vyhovět. Žádost kupujícího musí být prodávajícímu doručena písemně.

11.13. Kupující má právo svůj souhlas se zpracováním odvolat. Současně bere kupující na vědomí, že odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

11.14. Prodávající se zavazuje uplatňovat vhodná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů kupujícího a případně třetích osob proti náhodnému nebo nedovolenému zničení nebo náhodné ztrátě, úpravám, neoprávněnému sdělování nebo přístupu, a to zejména prostřednictvím technologických prvků, spočívajících v chránění přístupu pomocí hesel, případně jiných vhodných opatření.

11.15. Správcem osobních údajů je společnost Prague LAB, s.r.o., IČ: 177 30 724, se sídlem Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 – Nově Město, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce 374627.

11.16. Prodávající prohlašuje, že při zpracovávání osobních údajů nebudou zpracovávány žádné citlivé osobní údaje ve smyslu čl. 51 nařízení.

11.17. Prodávající a kupující prohlašují, že za zpracování osobních údajů nevzniká ani jedné ze smluvních stran nárok na odměnu.

11.18. Prodávající a kupující jsou při plnění uzavřené smlouvy povinni postupovat v souladu se zákonem a s nařízením.

11.19. Kupující bere na vědomí, že prodávající v roli správce osobních údajů zpracovává osobní údaje (zejména identifikační, adresné, autentizační a kontaktní údaje a údaje o plnění smluvních vztahů) kupujícího, a to pro následující účely:

11.19.1 uzavření a plnění smluv;

11.19.2 internetový obchod prodávajícího;

11.19.3 ochrana vlastních práv a právních nároků;

11.19.4 administrativní potřeby, evidence a tvorba statistik;

11.19.5 plnění obecných zákonných povinností;

11.19.6 marketingové činnosti;

11.19.7 zprostředkování nabídky služeb vystavovatelů kongresu.

11.20. Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

11.20.1 pro účel dle bodu 11.19.1 VOP nezbytnost pro plnění smluv, ve vztahu k údajům kupujícího jako fyzické osoby, a ve vztahu k údajům dalších osob oprávněný zájem prodávajícího na plnění uzavřených smluv;

11.20.2. oprávněný zájem prodávajícího pro poskytování jeho služeb dle bodu 11.19.2. VOP, a na provozování internetového obchodu on-line pro účel dle bodu 11.19.2. VOP;

11.20.3. oprávněný zájem prodávajícího na řádné ochraně a účinném uplatňování práv a nároků prodávajícího pro účel dle bodu 11.19.3. VOP;

11.20.4. oprávněný zájem prodávajícího na administraci, evidenci uzavřených smluv a na tvorbě statistik pro účel dle bodu 11.19.4. VOP,

11.20.5. nezbytnost pro plnění zákonných povinností prodávajícího, zejména z oblasti daňové a účetní pro účel dle bodu 11.19.5. VOP,

11.20.6. pro účely dle bodu 11.19.6. a bodu 11.19.7. VOP je vyžadován předchozí souhlas kupujícího se zpracováním osobních údajů.

11.21 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou pro naplnění účelu, respektive po dobu, po kterou bude účel stále aktuální, zejména:

11.22.1. pro účely dle bodu 11.19.1, 11.19.2, 11.19.3, 11.19.4, 11.19.6., 11.19.7. VOP po dobu účinnosti smluvního vztahu anebo po dobu platnosti registrace kupujícího a dále po dobu minimálně 5 let po zrušení registrace, a to za účelem ochrany práv společnosti Prague LAB a třetích osob a doložení prodeje zboží a poskytování služby v případě kontroly orgánů veřejné správy.

11.22.2. pro účel dle bodu 11.19.5 VOP výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

11.23 Osobní údaje osob uváděných v odst. 11.2. VOP budou za výše uvedenými účely předávány dalším příjemcům v roli správců a zpracovatelů. Těmito příjemci mohou být:

11.23.1. obchodní partner prodávajícího;

11.23.2. orgány veřejné správy, jako jsou policie, exekutoři, generální finanční ředitelství, a to v případě, kdy toto ukládá prodávajícímu právní povinnost nebo kdy je to nezbytné pro ochranu práv a právních nároků prodávajícího;

11.23.3. osoby zapojené do procesu komunikace, jako jsou osoby zajišťující poštovní a e-mailové rozesílky;

11.23.4. osoby vystupující jako správci IT, poskytovatelé služeb, provozovatelé webových stránek a s tím souvisejících služeb správy a údržby a zajišťující technické operace nebo jiné operace zpracování a jejich smluvní podzpracovatelé;

11.23.5. další kategorie příjemců uvedené na webových stránkách prodávajícího.

11.24 Kupující je oprávněn:

11.24.1. požadovat přístup k jeho osobním údajům;

11.24.2. požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;

11.24.3. požadovat omezení zpracování osobních údajů;

11.24.4. požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;

11.24.5. vznést námitku proti zpracování osobních údajů, a to včetně námitky proti zpracování za marketingovými účely – tuto námitku je subjekt oprávněn vznést již při uzavíráni smlouvy, a případně při zaslání každého jednotlivého obchodního sdělení, nebo kdykoli jindy;

11.24.6. využít práva na přenositelnost osobních údajů;

11.24.7. využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů;

11.24.8. kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů k určitému účelu.

11.25. Veškerá práva lze uplatnit na následujících kontaktech prodávajícího:

11.25.1. E-mail: info@praguelab.international.

11.25.2. Doručovací adresa: Prague LAB, s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Praha 1 – Nově Město.

11.26. Prodávající je povinen informovat kupujícího o zpracování jeho osobních údajů v rozsahu informací, které jsou uvedeny v tomto článku VOP, je povinen informovat kupujícího podle tohoto odstavce bez zbytečného odkladu, o předání osobních údajů kupujícího příjemcům nebo zpracovatelům osobních údajů prodávajícího. Prodávající je povinen sdělit informace podle tohoto odstavce ve snadno srozumitelné podobě, s přihlédnutím k okolnostem a schopnostem kupujícího.

11.27. Povinnost prodávajícího informovat subjekty údajů podle odst. 11.26 VOP se obdobně uplatní i na veškeré případné změny týkající se informací o zpracování.

11.28. Prodávající i kupující potvrzují, že informace obsažené v tomto článku VOP, nepředstavují smluvní ujednání. Prodávající je povinen udržovat tyto informace o zpracování aktuální, a z tohoto důvodu se na jejich změny neaplikují omezení a navazující práva kupujícího. Prodávající je oprávněn tyto informace změnit kdykoli a informovat o tom kupujícího způsoby uvedenými v článcích těchto VOP.

 

12) Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

12.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Souhlas je možné vyloučit ihned, nebo kdykoliv odvolat způsobem, který je popsán v každém jednotlivém obchodním sdělení.

12.2. Prodávající kupujícího upozorňuje, že má možnost podat proti zpracování osobních údajů pro výše uvedený účel námitku podle čl. 21 a v jemu odpovídajícím rozsahu též podle čl. 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Pokud kupující souhlas odvolá, prodávající přestane osobní údaje pro tento účel zpracovávat.

12.3. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

13) Závěrečná ustanovení

13.1. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě kupní smlouvy, budou řešeny podle práva České republiky, a to příslušnými soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem.

13.2. Kupní smlouva je uzavírána v českém jazyce.

13.3. VOP včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 15.05.2023. Přednost má vždy znění VOP v českém jazyce.

13.4. Je-li některé ustanovení VOP neplatné nebo neúčinné nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či VOP vyžadují písemnou formu.

13.5. V případě, že dojde mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, ke vzniku spotřebitelského sporu v souvislosti s nákupem vstupenky na akci či v souvislosti s konáním či průběhem pořádané kongresu, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, můžete kupující podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: http://adr.coi.cz. Může rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 

GENERAL TERMS AND CONDITIONS AND GUARANTEE GUIDELINES GOVERNING THE PROVISION OF TICKETING SERVICES FOR THE CONGRESS OF PLASTIC SURGERY CALLED “PRAGUE LAB 2024”, HELD FROM 7 TO 9 NOVEMBER 2024 IN

1) Basic Provisions

1.1. Prague LAB, s.r.o., Company ID No.: 177 30 724, with registered office at Jindřišská 939/20, 110 00 Prague 1 – Nové Město, a company entered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, File 374627 (hereinafter referred to as “Prague LAB” or the “Seller”) is organizing a congress called “PRAGUE LAB 2024” (hereinafter referred to as the “Congress”) from 7 November 2024 to 9 November 2024 in Prague, on the premises of the Prague Castle and at other venues.

1.2 Prague LAB issues these General Terms and Conditions (hereinafter referred to as “GTC”), which, in accordance with the provisions of § 1751 et seq. of Act No. 89/2012 Sb., the Civil Code, as amended (hereinafter referred to as the “Civil Code”), regulate the mutual rights and obligations of the contracting parties in connection with the contract concluded between the Seller and an individual or a legal entity who, through the registration form available on the relevant subpage of the web www.praguelab.international, will order a ticket to the congress from the Seller (hereinafter referred to as the “Buyer”), in accordance with these GTC (hereinafter referred to as the “Contract”), where the subject-matter of the Contract is the provision of services to the Buyer consisting in enabling their attendance at in the Congress, under the conditions specified in these GTC.

1.3 The Congress will be held in the form of lectures, panel discussions, live feeds/broadcasts of medical procedures, and other formats (hereinafter referred to as “lectures”), where the Congress may be attended only on the basis of a valid ticket purchased in accordance with these GTC. The Seller may determine one or more types of tickets for each part of the Congress (e.g. a ticket for the attendance at the Congress, a ticket for online attendance, a ticket for the attendance at the banquet, a ticket for the attendance at medical procedures, etc.); information on the available types of tickets is provided in the ordering system; different types of tickets generally have different prices, scope of application and entitlements (hereinafter referred to as the “Ticket”).

1.4 The Congress will also be broadcast online – via a livestream website/application. The web address where the online broadcast of the Congress will be carried out will be sent to the attendees well in advance of the Congress, 3 days before the date of the Congress at the latest. The Buyer is obliged to ensure good Internet connection and to attend from a mobile or PC device with audio output. The Seller is not responsible for the quality of the Internet connection and the functionality of the Buyer´s device. The ID and password for the connection to the live stream of the Congress will be communicated via email at least 3 days before the Congress.

1.5 Individual lectures will be held on 7-9 November 2024 at times in accordance with these GTC. The Buyer´s failure to attend the individual lectures shall not entitle the Buyer to a refund of any part of the price for the attendance at the Congress.

1.6 The Buyer is either a consumer (always an individual) or an entrepreneur (an individual or a legal entity) who concludes a purchase contract with the Seller. If the Buyer states their Company ID number in the order, he/she acknowledges that the Seller considers him/her to be an entrepreneur. The Buyer is a specific individual who attends the Congress in person and proves it with a purchased ticket or a paid invoice. If the Buyer is an entrepreneur, the Buyer must explicitly state the name and surname of the individual attending the Congress on behalf of the entrepreneur when purchasing the ticket.

1.7 By placing an order or purchasing a ticket, the Buyer confirms that he/she has read the GTC and the Visitor Rules before executing the purchase contract.

1.8 The Seller may change or supplement the wording of the GTC. The GTC are drawn up and the contract itself is executed in the Czech language.

2) Ticket

2.1 The Buyer will always receive an e-mail confirming the payment of the admission fee after ordering and paying the purchase price online. The document confirming the payment of the admission fee is the invoice issued by the seller, which fulfills the function of the ticket.

2.2 The Buyer is obliged to keep the e-mail confirming the payment of the admission fee and the Invoice in a safe place. The Seller shall not be liable for any inconvenience caused by unauthorised copying of the confirmation email.

2.3 In the case of individual buyer, a specific individual to whom an invoice for the payment of the admission fee has been issued is entitled to participate in the Congress. In the case of an entrepreneur buyer, this is the person who, when purchasing the ticket, was designated by the entrepreneur as a person who will participate in the congress. The identity of persons will be verified by presenting the travel document, or an alternative document that is capable to verify the identity of the person in question.

2.4. The purchase price and service fees paid are not refundable and the ticket is not exchangeable. This does not affect the wording of point 5.4.

2.5. If the Congress is cancelled without setting a new date for the Congress, and if the admission fee is not refunded automatically, the refund of the admission fee must be claimed within 7 days of the date of the Congress by sending a copy of the ticket (pdf or scan) together with the Buyer’s account number to the Seller’s e-mail: info@praguelab.international. The service fees are not refundable. No refunds will be given for extra accommodation or travel expenses.

2.6 If the Congress is cancelled and a new Congress date is announced, the Buyer is entitled to request a refund of the admission fee from the Seller within 7 days from the date of delivery of the notification of the new Congress date. If the Buyer does not request a refund of the admission fee within the 7-day period, the Buyer shall be deemed to have agreed to the new date of the Congress and still wish to attend the Congress. Notification of the new date will be sent to the Buyer to the email address provided by the Buyer at the time of ordering, with the date of delivery of the notification being deemed to be the date on which the notification is sent.

3) Execution of the Purchase Contract

3.1 The Buyer can purchase tickets online on the website.

3.2 The Buyer selects the event and the ticket on the website and confirms their choice by clicking on the button called “Order obligating to pay”.

3.3. The contractual relationship is established between the Seller and the Buyer upon confirmation of the receipt of the order (acceptance), which is sent by e-mail to the Buyer’s address.

3.4 Before sending the order to the Seller, the Buyer is allowed to check and change the data. Once the order has been sent, the data provided is deemed correct.

3.5 Depending on the nature of the order, the Seller is always entitled to ask the Buyer for additional information.

3.6 The Buyer agrees to the use of remote means of communication for the conclusion of the contract. The costs incurred by the Buyer in concluding the purchase contract (costs of telephone calls or Internet connection) are borne by the Buyer.

3.7 In the event that the Buyer does not receive the e-mail confirming the payment of the admission fee within 24 hours of purchasing it on the website, the Buyer is obliged to contact the Seller immediately by email. The Seller is obliged to resolve the situation within 24 hours of the receipt of the email and, in the event of an error on his part, to resend the e-mail confirming the payment of the admission fee to the Buyer.

3.8 By agreement, the purchase contract can also be concluded outside the online system, in which case these General Terms and Conditions will be applied accordingly.

 

4) Price and Payment Terms

4.1 The admission fee and service costs including VAT (if applicable) under the purchase contract may be paid by the Purchaser to the Seller as follows:

– Payment by MasterCard or Visa, using Vpay, Apple Pay and Google Pay through a secure payment gateway (by card online);

– Payment by bank transfer

4.2 The provider of the payment gateway is the company Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 15057 Prague 5, ID: 000 01 350.

E-mail: akceptacekaret@csob.cz

Phone: +420 495 800 116

4.3 The Buyer respects the Seller’s offer of events, the method of payment and delivery or collection of tickets, including compensation for other delivery methods.

4.4 Discounts, if any, cannot be combined. The type of a discount and the price are printed on the ticket. The Buyer acknowledges that the Seller of the Congress may require a proof of entitlement to the discount. If the Buyer fails to prove the entitlement to a discount, the Buyer will be obliged to pay the price difference on the spot when requested to do so by the Seller. If the price difference is not paid, the Buyer will be ordered to leave the Congress venue.

4.5 If it is customary in the course of business or if it is provided for by generally binding regulations, the Seller shall issue a tax document in respect of the payments made. The Seller is a VAT payer. The seller issues, hands over or sends the tax document in accordance with the legal conditions for issuing such a document. VAT will always be added in the amount required by the generally binding legal regulations.

5) Withdrawal from the Purchase Contract, ticket cancellation, Congress cancellation

5.1 According to Section 1837(j) of the Civil Code, the consumer cannot withdraw from a leisure contract if the entrepreneur provides these services within the specified time. The Buyer therefore does not have the right to withdraw from the purchase contract in accordance with the procedure laid down in Section 1829 of the Civil Code (i.e. the option to withdraw from the contract within 14 days without stating the reason, which is otherwise available in general for other internet purchases, may not be used).

5.2 The seller does not take back purchased tickets or exchange them for any other tickets, whatever the reason for the requested exchange or cancellation. The Buyer shall check all details relating to the Congress for which the ticket is being purchased – venue, date, time, price, application of a discount – at the time of purchase, and shall consider taking out commercial insurance with a third party (usually an insurance company) for inevitable cancellation of the ticket, for example due to illness, where applicable. The Seller does not arrange such insurance. No compensation will be provided for lost tickets.

5.3 The programme is subject to change (hereinafter collectively referred to as “changes to the Congress”). In the event of a change of the Congress, the tickets purchased will remain valid for the alternative date. However, the Buyer is entitled to request a refund in accordance with clause 5.4 of these GTC in the event of disinterest in the alternative date.

5.4 In the event of a written request by the buyer to cancel his participation in the congress 3 or more months before the date of the congress, the seller charges a cancellation fee of 30% of the price paid. In the event of a written request by the buyer to cancel his participation in the congress less than 3 months before the date of the congress, the seller will charge a cancellation fee of 100% of the price paid.

5.5 In the event of the cancellation of the Congress without a new Congress date, and if the admission fee is not refunded automatically, the refund must be claimed without undue delay, but no later than 7 days from the date of the Congress. The refund request must be delivered to the Seller in writing (by email or post) and the tickets (invoice) must be attached to the request, together with the account number, to which the refund will be sent. The service fees are not refundable.

5.6 If the Congress is cancelled and a new Congress date is announced, the Buyer is entitled to request a refund of the admission fee from the Seller within 7 days from the date of the notification of the new Congress date. If the Buyer does not request a refund of the admission fee within the 7-day period, the Buyer shall be deemed to have accepted the new date of the Congress and still wish to attend the Congress. Notification of the new date will be sent to the Buyer to the email address provided by the Buyer at the time of ordering, with the date of delivery of the notification being deemed to be the date on which the notification is sent.

6) Warranty Claims

6.1. The buyer is obliged to check the correctness and completeness of the chosen ticket (mainly name of the congress, price and number of tickets) immediately after receiving the confirmation email about the payment of the admission fee in his email inbox. Any complaints regarding the content of the tickets must be reported by the Buyer immediately by email to the Seller’s email address: info@praguelab.international. Later complaints will not be taken into account.

6.2 Complaints about the content of the tickets, especially printing errors, incomplete or incorrect data or the indication of the type of the ticket shall be handled by the Seller immediately, and a warranty claim letter shall be drawn up.

6.3 By purchasing tickets, the Buyer agrees to the GTC. The paid order is final; the tickets cannot be exchanged, tickets can be canceled by the buyer under the conditions of point 5.4. of these GTC.

 

6.4 By purchasing the tickets online, the Buyer will immediately check the relevant e-mail box and in it a confirmation e-mail about the payment of the entrance fee.

6.5 If the Buyer does not receive the confirmation email, the Buyer shall immediately notify the situation to the following email address: info@praguelab.international.

6.6 The Buyer is obliged to print the tickets without undue delay, no later than on the date of the Congress in question. The failure to print the tickets by the relevant date will result in the expiration of the order without any right to a refund or replacement ticket.

7) Refund of Admission Fee

7.1 In the event of a written request by the buyer to cancel his participation in the congress 3 or more months before the date of the congress, the seller charges a cancellation fee of 30% of the price paid. In the event of a written request by the buyer to cancel his participation in the congress less than 3 months before the date of the congress, the seller will charge a cancellation fee of 100% of the price paid.

7.2 If the Congress is cancelled and no new date of the Congress has been determined, and if the refund of the ticket fee is not automatic, the claim for the refund of the admission fee must be made within 7 days from the date of the Congress by sending a copy of the ticket (pdf or scan) together with the Buyer’s account number to the Seller’s e-mail: info@praguelab.international. The service fees are not refundable. No refunds will be given for extra accommodation or travel expenses.

7.3 If the Congress is cancelled and a new Congress date has been determined, the Buyer is entitled to request a refund of the admission fee from the Seller by sending a copy of the ticket – paid invoice (pdf or scan) together with the Buyer’s account number to the Seller’s e-mail: info@praguelab.international within 7 days from the date of the notification of the new Congress date. The service fees are not refundable. No refunds will be given for extra accommodation or travel expenses. If the Buyer does not request a refund within 7 days, the Buyer will be deemed to have agreed to the new date of the Congress and still wish to attend it. The notification of the new date will be sent to the Buyer to the email address provided by the Buyer at the time of ordering, with the date of delivery of the notification being deemed to be the date the notification is sent.

7.4 If the original payment was made through the payment gateway of Československá obchodní banka, a.s., i.e. payment by card, the payment will be refunded by a return transaction to the same account from which it was paid unless the Seller specifies otherwise.

8) Transport and Delivery

8.1 The Seller arranges or mediates the delivery and transport of tickets by means of electronic communication.

8.2 If the method of transport is agreed on the basis of a special request of the Buyer, the Buyer bears the risk and any additional costs associated with this method of transport.

8.3 If the Seller is obliged under the purchase contract to deliver the goods to the place specified by the Buyer in the contract, the Buyer is obliged to take over the goods upon delivery.

8.4. If, for reasons on the Buyer’s side, the goods have to be delivered repeatedly or in a different way than specified in the contract, the Buyer is obliged to pay the costs associated with the repeated delivery of the goods, or the costs associated with a different method of delivery.

8.5 The Buyer is obliged to check the condition of the consignment immediately upon delivery. The Buyer is entitled to refuse to accept the consignment that does not conform to the purchase contract on the grounds that the consignment is damaged. The Buyer is obliged to notify the Seller immediately of this fact by e-mail or by post.

9) Rights and Obligations of the Parties

9.1 Seller’s rights and obligations

9.1.1. The Seller undertakes to comply with these GTC, in particular to hold the Congress on the agreed date and within the agreed scope.

9.1.2. The Seller reserves the right to change the application, speaker, lecture and date or time of the Congress or individual lectures for operational, technical, organisational or capacity reasons. In that case, all registered buyers will be informed immediately by e-mail. The Seller also reserves the right to cancel the Congress at any time for operational, organisational or capacity reasons.

9.1.3. The Seller shall not be liable for technical failures or other shortcomings of the Internet connection, the application used to broadcast the Congress or the technical equipment of the buyers or third parties.

9.2 Rights and Obligations of the Buyer

9.2.1. The Buyer acquires the ownership of the ticket by paying the full purchase price. The Buyer hereby assumes the risk of change of circumstances within the meaning of Section 1765(2) of the Civil Code.

9.2.2. The Buyer shall pay the Seller the price for the attendance at the Congress in accordance with the GTC. If the Buyer does not attend the Congress or any of the lectures for any reason whatsoever, this does not affect the seller’s right to pay the price for participation in the congress, while the buyer is not entitled to a refund of a proportional part of the price, if he did not cancel the ticket according to the conditions of point 5.4. GTC.

9.2.3. The Buyer is obliged to act in accordance with these GTC, to behave in accordance with the instructions and recommendations of the Seller and the individual speakers and not to interfere in any way with the proper course of the Congress and the individual lectures. If this obligation is breached, the Seller reserves the right to terminate the Buyer’s attendance at the Congress without compensation.

9.2.4 The Buyer may join the Congress at any time during the Congress. In that case, however, the Buyer shall not be entitled to any discount on the price and shall be obliged to pay the full price for the attendance at the Congress.

9.2.5. The Buyer acknowledges that all documents and materials provided within the framework of the Congress, which meet the characteristics of a copyrighted work within the meaning of Act No. 121/2000 Sb., on copyright, rights related to copyright and on amendments to certain acts (the Copyright Act), as amended, are protected by copyright. None of the documents or materials or any part thereof may be used by the Buyer in any way, even in a processed or otherwise altered form, without the prior written consent of the Seller, in particular may not be processed, altered, copied or otherwise reproduced and further distributed, even in a non-commercial manner, or disclosed to the public. The Buyer acknowledges that the Congress will be recorded, and an audio-visual recording thereof will be made and will be available on the website.  The Buyer acknowledges that he/she is not entitled to record the lectures in any way or to make an audio or audio-visual recording thereof.

10) Visitor Rules

10.1. The Buyer is obliged to get acquainted with the visitor rules on the spot and to follow these rules as well as to follow the instructions of the organiser.

10.2 The visitor rules are available on the website www.praguelab.international or at the Congress venue.

11) Processing and Protection of Personal Data

11.1 The protection of the personal data of the Buyer, who is a natural person, is provided and processed by Act No. 110/2019 Sb., on the processing of personal data, as amended (hereinafter referred to as “the Act”) and Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as “the Regulation”) (collectively referred to as “the applicable legislation”).

11.2 The Buyer expressly consents to the processing of the following personal data:

 1. a) name and surname, academic degrees

(b) residential address,

(c) e-mail address, telephone number (landline, mobile phone),

(d) identification number, tax identification number

(hereinafter collectively referred to as the “personal data”).

11.3 The Buyer agrees to the processing of the personal data by the Seller for the purpose of exercising the rights and obligations under the purchase contract, always to the extent necessary for the purpose, including the electronic payment. The personal data provided may be made available to authorised employees of the Seller for the same purpose.

11.4 Unless the Buyer chooses otherwise, the Buyer agrees to the processing of the personal data by the Seller also for the purpose of sending information and commercial communication to the Buyer. The consent to the processing of personal data in its entirety in accordance with this article and for this purpose is not a condition that would in itself prevent the conclusion of the purchase contract. The consent may be excluded immediately or revoked at any time in the manner described in each individual commercial communication. The Seller informs the Buyer that the Buyer may object to the processing of the personal data for the aforementioned purpose pursuant to Article 21 and, to the corresponding extent, also pursuant to Article 5 of the Regulation, but within the limitations set out in Section 22 of the Act. If the Buyer withdraws their consent, the Seller shall cease to process the personal data for that purpose.

11.5 The Buyer acknowledges that the Buyer is obliged to provide their personal data correctly and truthfully. The Buyer should inform the Seller without undue delay of any change in their personal data. Otherwise, the Buyer is exposed (even partially) to the impossibility of proper performance of the Seller under the contract. Also, the Buyer has the right to ask the Seller to correct the accuracy of the data maintained by him.

11.6 The Seller may authorise a processor or any other person, as the case may be, to process the Buyer’s personal data. If they do so, they will only do so on the basis of a legal act that obliges such a person to comply with the applicable legislation. With the exception of persons through whom the electronic payment of the subject of the purchase is made (recipients of the personal data), the personal data will not be passed on by the Seller to third parties without the prior consent of the Buyer.

11.7 The Buyer confirms that the personal data provided is accurate and that the Buyer has been advised that this is a voluntary provision of the personal data.

11.8 If the Buyer believes that the Seller or the processor is processing their personal data in a way that is contrary to the protection of the Buyer’s private and personal life or contrary to the law, in particular if the personal data is inaccurate with regard to the purpose of its processing, the Buyer may:

11.8.1. ask the Seller or the processor for an explanation,

11.8.2. require the Seller or the processor to remedy the condition so caused,

11.8.3. object to such processing,

11.8.4. file a complaint with the supervisory authority, which is:

Office for Personal Data Protection

Pplk. Sochora 27, 170 00, Prague 7

www.uoou.cz, posta@uoou.cz

11.9. If the Buyer requests information about the category and scope of the personal data processed about the Buyer, the Seller is obliged to provide the Buyer with this information. The Seller shall be entitled to charge a reasonable fee for the provision of information pursuant to the foregoing sentence, not exceeding the costs necessary for the provision of the information.

11.10. The Seller shall, in accordance with the applicable legislation, keep written records of all types of personal data processing activities in accordance with the provisions of Section 34(4) of the Act, which shall include:

(a) the name and contact details of the administration authority, the processor and the date protection officer,

 

(b) the categories of processing of the personal data for each administration authority,

 

(c) information on the transfer of the personal data to specific third countries or international organisations; and

 

(d) the general description of the personal data security.

11.11. The Buyer is entitled to request the Seller to transfer their personal data that the Seller is obliged to keep in a structured, commonly used and machine-readable format to another controller or to the Buyer. The Seller shall comply with the request if it is technically feasible to do so and if there are no unreasonable costs associated with such an operation. The Buyer must make the request in writing.

11.12. The Buyer is entitled to ask the Seller to delete the Buyer’s data. The Seller shall comply with this request if the reasons for which the data can be deleted have been met. If the reasons for the deletion have been met, the Seller shall carry out the deletion without undue delay or inform the Buyer why the request cannot be granted. The Buyer’s request must be delivered to the Seller in writing.

11.13. The Buyer has the right to withdraw their consent to processing. At the same time, the Buyer acknowledges that the withdrawal of the consent does not affect the lawfulness of processing based on the consent given before its withdrawal.

11.14. The Seller undertakes to apply appropriate technical and organisational measures to protect the Buyer’s and, where applicable, third parties’ personal data against accidental or unauthorised destruction or accidental loss, alteration, unauthorised disclosure or access, in particular by means of technological elements consisting in the password protection or other appropriate measures.

11.15. The personal data controller is Prague LAB, s.r.o., ID No.: 177 30 724, with registered office at Jindřišská 939/20, 110 00 Prague 1 – Nové Město, a company entered in the Commercial Register kept at the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 374627.

11.16. The Seller declares that no sensitive personal data within the meaning of Article 51 of the Regulation will be processed in the processing of the personal data.

11.17. The Seller and the Buyer declare that neither party is entitled to remuneration for the processing of the personal data.

11.18. The Seller and the Buyer are obliged to comply with the law and the Regulation in performing the executed contract.

11.19. The Buyer acknowledges that the Seller, as a personal data controller, processes the Buyer’s personal data (in particular identification, address, authentication, contact and contract performance data) for the following purposes:

11.19.1 conclusion and performance of contracts;

11.19.2 the Seller’s online shop;

11.19.3 protection of own rights and legal claims;

11.19.4 administrative needs, record keeping and production of statistics;

11.19.5 compliance with general legal obligations;

11.19.6 marketing activities;

11.19.7 arranging the offer of services of the Congress exhibitors.

11.20. The legal grounds for the personal data processing according to the above purposes are:

11.20.1 for the purpose under clause 11.19.1 of the GTC, the necessity for the performance of contracts, in relation to the data of the Buyer as a natural person, and in relation to the data of other persons, the legitimate interest of the Seller in the performance of the concluded contracts;

11.20.2. the legitimate interest of the Seller for the provision of its services according to clause 11.19.2. of the GTC, and in the operation of the online shop for the purpose according to clause 11.19.2. of the GTC;

11.20.3. the Seller’s legitimate interest in the proper protection and effective exercise of the Seller’s rights and claims for the purpose under clause 11.19.3 of the GTC;

11.20.4. the legitimate interest of the Seller in the administration, registration of concluded contracts and in the creation of statistics for the purpose of clause 11.19.4. of the GTC,

11.20.5. the necessity for the fulfilment of the Seller’s legal obligations, especially in the tax and accounting areas for the purpose under clause 11.19.5. of the GTC,

11.20.6. for the purposes of clause 11.19.6. and clause 11.19.7. of the GTC, the prior consent of the Buyer to the processing of the personal data is required.

11.21 The personal data will be processed for the time necessary for the fulfilment of the purpose, or for as long as the purpose is still relevant, in particular:

11.22.1. for the purposes of clauses 11.19.1, 11.19.2, 11.19.3, 11.19.4, 11.19.6, 11.19.7 of the GTC for the duration of the contractual relationship or for the duration of the validity of the Buyer’s registration and for a minimum of 5 years after the cancellation of the registration, in order to protect the rights of Prague LAB and third parties and to document the sale of goods and provision of services in the event of inspection by public authorities,

11.22.2. for the purpose under clause 11.19.5 of the GTC above for the period of performance of the relevant legal obligations.

11.23 The personal data of the persons referred to in paragraph 11.2 of the GTC will be forwarded to other recipients as controllers and processors for the above purposes. These recipients may be:

11.23.1. business partners of the Seller;

11.23.2. public authorities, such as the Police, distrainors, the General Financial Directorate, where this imposes a legal obligation on the Seller or where it is necessary to protect the Seller’s rights and legal claims;

11.23.3. persons involved in the communication process, such as mailers and emailers;

11.23.4. persons acting as IT administrators, service providers, operators of websites and related administration and maintenance services and providing technical operations or other processing operations and their subcontractors;

11.23.5. other categories of recipients listed on the Seller’s website.

11.24 The Buyer is entitled to:

11.24.1. request access to their personal data;

11.24.2. request correction, completion or deletion of their personal data;

11.24.3. request restriction of the processing of their personal data;

11.24.4. request an explanation of the processing of their personal data;

11.24.5. object to the processing of their personal data, including objection to processing for marketing purposes – the data subject is entitled to object to this already at the time of concluding the contract and, if applicable, when sending each individual commercial communication, or at any other time;

11.24.6. exercise the right to personal data portability;

11.24.7. exercise the right to lodge a complaint against the processing of their personal data with the Office for Personal Data Protection;

11.24.8. withdraw the consent to the processing of their personal data for a specific purpose at any time.

11.25. All rights may be exercised by contacting the Seller at the following addresses:

11.25.1. E-mail: info@praguelab.international.

11.25.2. Mailing address: Prague LAB, s.r.o., Jindřišská 939/20, 110 00 Prague 1 – Nové  Město.

11.26. The Seller is obliged to inform the Buyer about the processing of their personal data within the scope of the information provided in this article of the GTC, is obliged to inform the Buyer according to this paragraph without undue delay, about the transfer of the Buyer’s personal data to the recipients or processors of the Seller’s personal data. The Seller is obliged to communicate the information referred to in this paragraph in an easily comprehensible form, taking into account the circumstances and abilities of the Buyer.

11.27. The obligation of the Seller to inform data subjects pursuant to paragraph 11.26 of the GTC shall apply mutatis mutandis to any changes concerning the processing information.

11.28. Both the Seller and the Buyer acknowledge that the information contained in this article of the GTC does not constitute a contractual arrangement. The Seller is obliged to keep this processing information up-to-date and, for this reason, changes to it are not subject to the Buyer’s limitations and related rights. The Seller shall be entitled to change this information at any time and to inform the Buyer thereof in the ways specified in the articles of these GTC.

12) Sending Commercial Communication and Storage of Cookies

12.1 The Buyer consents to the sending of information relating to the Seller’s goods, services or business to the Buyer’s electronic address and further consents to the sending of commercial communication by the Seller to the Buyer’s electronic address. The consent may be excluded immediately or revoked at any time in the manner described in each individual commercial communication.

12.2 The Seller informs the Buyer that the Buyer may object to the processing of the personal data for the above purpose pursuant to Article 21 and, to the extent applicable, Article 5 of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council. If the Buyer withdraws the consent, the Seller will cease to process the personal data for this purpose.

12.3 The Buyer agrees to the storage of cookies on their computer. In the event that the purchase on the website can be made and the Seller’s obligations under the purchase contract can be fulfilled without the storage of cookies on the Buyer’s computer, the Buyer may withdraw the consent under the foregoing sentence at any time.

13) Final Provisions

13.1 Relations and any disputes arising under the purchase contract shall be resolved in accordance with the law of the Czech Republic, namely the competent courts of the Czech Republic. If the relationship established by the purchase contract contains an international (foreign) element, the parties agree that the relationship shall be governed by the Czech law.

13.2 The purchase contract is made in the Czech language.

13.3 The GTC including any part thereof are valid and effective from 15 May 2023. The Czech version of the General Terms and Conditions always takes precedence.

13.4 If any provision of the GTC is or becomes invalid or ineffective, the invalid provision shall be replaced by a provision whose meaning is as close as possible to the invalid provision. The invalidity or ineffectiveness of one provision shall not affect the validity of the other provisions. Amendments to the purchase contract or the GTC shall be made in writing.

13.5. In the event that a consumer dispute arises between the Seller and the Buyer, who is a consumer, in connection with the purchase of a ticket to the event or in connection with the holding or the course of the organised Congress, which cannot be resolved by mutual agreement, the Buyer may submit a proposal for out-of-court settlement of such a dispute to the designated entity for out-of-court settlement of consumer disputes, which is the Czech Trade Inspection Authority, Central Inspectorate – ADR Department, Štěpánská 15, 120 00 Prague 2, e-mail: adr@coi.cz, website: http://adr.coi.cz. It may also use the online dispute resolution platform set up by the European Commission at http://ec.europa.eu/consumers/odr/.